Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Partezis, met de domeinnaam www.partezis.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud alle bepalingen van deze disclaimer.

Alle gegevens op de site worden door Partezis met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Partezis geeft echter geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Partezis alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en publicaties op de website. Partezis houdt zich eveneens het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde eenzijdig te kunnen wijzigen.

Wanneer Partezis hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Partezis de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Partezis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Partezis niet geverifieerd.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de informatie, gegevens, publicaties, logo’s of ander grafisch materiaal horen toe aan Partezis en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het reproduceren, verspreiden, wijzigen of aanpassen van een deel of van geheel deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Partezis, is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt elders op deze website. Inbreuken zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Partezis respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

Indien een bepaling opgenomen in deze disclaimer onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen van de disclaimer niettemin volledig rechtsgeldig en afdwingbaar.

Deze disclaimer geldt onder voorbehoud van alle rechten.